REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ

„Time to Riff”

 

 

§ 1

[Informacje ogólne]

 

 1. Niniejszy regulamin (zwanym dalej: „Regulamin”) reguluje korzystanie z aplikacji mobilnej „Time to Riff” (zwanej dalej: „Usługa”).
 2. Usługodawcą jest Grupa Zibi S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wirażowa 119, 02-145 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000718602, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 125.000.000,00 zł, wpłaconym w całości, NIP: 5223113927, REGON: 369494855, adres e-mail: programlojalnosciowy@zibi.pl,, numer telefonu: 22 5439260 (zwana dalej: „Usługodawcą”).
 3. Usługodawca może powierzyć zarządzanie Usługą innemu podmiotowi powiązanemu bezpośrednio lub pośrednio z Usługodawcą.
 4. Zasady korzystania z Usługi zostały opisane w niniejszym dokumencie, dostępnym w aplikacji, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Przed pobraniem i zainstalowaniem Usługi każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się̨ z treścią̨ Regulaminu.
 5. Terminom niezdefiniowanym w niniejszym Regulaminie, a zapisanych wielką literą nadaje się znaczenie określone w regulaminie Programu Lojalnościowego „Time to Riff”. 

 

 

§ 2

[Rodzaj i zakres Usługi]

 

 1. Usługa jest skierowana wyłącznie do pełnoletnich osób fizycznych (zwanych dalej: „Użytkownikami”) będących konsumentami, o których mowa w art. 221 Kodeksu Cywilnego, bądź reprezentantów osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Celem Usługi jest dostarczanie Użytkownikom odpowiednio spersonalizowanych informacji dotyczących ofert handlowych oraz usług dostosowanych do ich preferencji. Obejmują̨ one w szczególności oferty dopasowane do indywidualnych potrzeb i życzeń Użytkowników, umożliwiają̨ udział w organizowanych przez Usługodawcę programach lojalnościowych, konkursach, promocjach oraz akcjach rabatowych. W tym celu Usługa będzie identyfikować zainteresowania i preferencje Użytkowników dotyczące produktów i usług oferowanych przez Usługodawcę.
 3. Usługa umożliwia Użytkownikom:
 1. korzystanie ze spersonalizowanych ofert Usługi, w szczególności umożliwia  zapoznanie się̨ z ofertami promocyjnymi przeznaczonymi wyłącznie dla Użytkowników,
 2. śledzenie historii zakupów,
 3. otrzymanie informacji o organizacji promocji oferowanych przez podmioty trzecie współpracujące z Usługodawcą,
 4. posiadanie Wirtualnej Karty Klienta, dzięki której Użytkownik zyskuje dostęp do wielu funkcji i korzyści gwarantowanych przez Usługę̨,
 5. korzystanie ze specjalnego formularza kontaktowego, umożliwiającego Użytkownikom zgłaszanie uwag oraz reklamacji związanych z działaniem Usługi, zapewniającego Użytkownikom zachowanie korespondencji z Usługodawcą, w tym daty i godziny oraz spełniającego wymogi tzw. trwałego nośnika
 6. uzyskiwanie podsumowań i raportów dokonywanych zakupów,
 7. korzystanie z usługi Newsletter.
 1. Korzystanie z Usługi w zakresie wskazanym w ust. 1, w szczególności z programów lojalnościowych, konkursów, promocji oraz akcji rabatowych oferowanych Użytkownikom za pośrednictwem Usługi, możliwe będzie wyłącznie po udzieleniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie oraz w celach wskazanych w § 7 Regulaminu.

 

 

§ 3

[Warunki korzystania z Usługi]

 

 1. Z Usługi mogą̨ korzystać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat. Korzystanie jest możliwe wyłącznie dla klientów indywidualnych. Wykorzystywanie Usługi w celach komercyjnych jest niedopuszczalne. Korzystanie z Usługi jest bezpłatne i dobrowolne.
 2. Użytkownik w celu skorzystania z Usługi musi pobrać aplikację mobilną na swoje urządzenie przenośne. W celu pobrania, zainstalowania i korzystania z Usługi na urządzeniu mobilnym Użytkownik powinien posiadać dostęp do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe i rodzaje urządzeń przenośnych, na które może być pobrana aplikacja zawierająca Usługę̨, zostały opisane w pkt § 5 Regulaminu.
 3. Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji mobilnej Użytkownik w celu skorzystania z Usługi musi założyć konto użytkownika (zwane dalej: „Kontem”).
 4. W ramach rejestracji i założenia Konta wymagane jest od Użytkownika udostępnienie następujących danych:
 1. imię i nazwisko,
 2. płeć (opcjonalnie)
 3. data urodzenia (opcjonalnie),
 4. adres e-mail (opcjonalnie),
 5. numer telefonu komórkowego,
 6. dokładny adres zamieszkania (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto) (opcjonalnie).
 1. Użytkownik może zmienić podane informacje w sekcji „Menu”- „Moje dane”.
 2. Do momentu zakończenia rejestracji przez użycie przycisku „dalej” może ona być przerwana w każdej chwili. Użytkownik może w każdej chwili zmienić lub usunąć poszczególne dane lub zamknąć aplikację. Po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik może w każdej chwili zmienić dane.
 3. Po otrzymaniu od Użytkownika oferty dotyczącej zawarcia umowy o świadczenie Usługi, Usługodawca prześle Użytkownikowi stosowne potwierdzenia – kod poprzez wiadomość SMS na podany w ramach rejestracji numer telefonu. Przesłanie rzeczonego potwierdzenia oznacza równocześnie przyjęcie oferty  zawarcia umowy dotyczącej świadczenia Usługi. Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Usługi po dokończeniu procesu rejestracji.
 4. Wszelkie podawane przez Użytkownika dane nie mogą być przyporządkowane do innej osoby. Zabrania się również podawania fałszywych danych, w szczególności tych nienależących do Użytkowników. Obowiązkiem Użytkownika jest przechowywanie swoich danych dostępowych w bezpieczny sposób, który uniemożliwia dostęp do konta osobom trzecim.
 5. W wyniku rejestracji i założenia Konta każdy Użytkownik otrzymuje automatycznie zindywidualizowany numer klienta, służący do korzystania z Usługi.
 6. Aby skorzystać z oferowanej Usługi, należy podczas dokonywania zakupów okazać przy kasie za pomocą̨ urządzenia mobilnego uruchomioną aplikację „Time to Riff”. Identyfikacja Użytkownika następuje za pośrednictwem użycia wygenerowanego w aplikacji elektronicznego kodu EAN (Wirtualnej Karty Klienta). W związku z jego użyciem następuje zapisanie i zgromadzenie następujących informacji:
 1. odwiedzony sklep,
 2. zakupione produkty z podziałem na grupy towarowe,
 3. ilości i ceny produktów,
 4. godzina zapłaty,
 5. rodzaj użytego środka płatniczego.
 1. Token autoryzacyjny, podczas logowania się w aplikacji mobilnej, posiada ważność 6 miesięcy. Po tym czasie koniecznym będzie ponowne zalogowanie się na urządzeniu przy użyciu kodu PIN, zeskanowanie odcisku palca bądź użycie funkcji Face ID, przy założeniu, że urządzenie wspiera i posiada taką funkcjonalność.
 2. Dopuszczalne jest korzystanie z aplikacji mobilnej, jedno i to samo konto, na wielu urządzeniach - multisesyjność bez ograniczeń.

 

 

§ 4

[Usługa Newsletter]

 

 1. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta w momencie skutecznego wyrażenia zgody na jej zawarcie za pośrednictwem Usługi – z chwilą zaznaczenia odpowiedniego pola.
 2. Usługa Newsletter jest świadczona w zależności od dostępności aktualnych ofert i promocji.
 3. Warunkiem ukończenia procesu zawierania umowy o świadczenie usługi Newsletter jest oświadczenie przez Użytkownika, iż zapoznał się on z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść.
 4. Po ukończeniu procedury zawierania umowy o świadczenie usługi Newsletter Użytkownik otrzymuje za pośrednictwem Usługi informację, stanowiącą potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter drogą elektroniczną i/lub SMS.
 5. Umowy o świadczenie usługi Newsletter zawierane są na czas nieoznaczony.
 6. Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyn, wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newsletter, klikając w odpowiedni link znajdujący się u dołu każdego z przesłanych Newsletterów.

 

 

§ 5

[Warunki techniczne korzystania z Usługi]

 

 1. Korzystanie z Usługi wymaga od Użytkownika pobrania aplikacji mobilnej, odpowiednio dla systemów operacyjnych urządzeń mobilnych, ze sklepów Google Play lub App Store poprzez wyszukanie aplikacji o nazwie „Time to Riff”.
 2. Aplikację mobilną można pobrać na urządzenia przenośne posiadające dostęp do Internetu i pracujące w oparciu o system operacyjny Android w wersji 7 lub nowszej lub iOS wersji 13 lub nowszej w szczególności takie jak telefony komórkowe, smartfony.
 3. Korzystanie z Usługi wymaga w szczególności:
 1. urządzenia końcowego, z dostępem do sieci Internet,
 2. aktywnego numeru telefonii komórkowej pozwalającego odbierać wiadomości SMS,
 3. Opcjonalnie aktywnego konta e-mail
 1. Poszczególne modele telefonów komórkowych posiadają̨ dostęp do określonych wersji programu. Ze względów technicznych do niektórych typów może nie być dostępna odpowiednia wersja programu. Jeżeli dla danego telefonu komórkowego nie jest dostępna odpowiednia wersja programu, Użytkownik nie może korzystać z Usługi.
 2. Instalacja aplikacji mobilnej i korzystanie z Usługi wymaga stałej transmisji danych z urządzenia mobilnego Użytkownika. Wielkość i częstotliwość przesyłu danych zależą od rodzaju i zakresu korzystania z Usługi. Koszty połączenia za przesyłanie danych ponosi Użytkownik. Ich wysokość jest uzależniona od umowy zawartej miedzy Użytkownikiem a jego operatorem sieci komórkowej.
 3. Korzystanie z Usługi wymaga również̇ odpowiedniego stanu naładowania baterii i jasności wyświetlacza niezbędnej do zeskanowania kodu EAN w procesie potwierdzenia.
 4. Usługodawca może publikować i oferować aktualizację aplikacji mobilnej. Do prawidłowego działania Usługi konieczna jest jej aktualizacja. Usługodawca nie gwarantuje poprawnego funkcjonowania Usługi, jeśli Użytkownik nie pobrał i nie zainstalował na swoim urządzeniu przenośnym udostępnionej aktualizacji.

 

 

§ 6

[Zwroty produktów zakupionych z wykorzystaniem Usługi]

 

 1. Użytkownicy aplikacji mobilnej „Time to Riff” mogą dokonać zwrotu pełnowartościowego produktu zakupionego z wykorzystaniem treści wygenerowanych w aplikacji w stacjonarnym Punkcie Sprzedaży znajdującym się̨ na terenie Rzeczypospolitej Polski w ciągu 30 dni od daty zakupu (widocznej na dowodzie zakupu).
 2. Zwrotu produktu można dokonać, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
 1. osoba jest aktywnym Użytkownikiem aplikacji mobilnej „Time to Riff” w momencie zakupu produktu,
 2. produkt został zakupiony z wykorzystaniem treści wygenerowanych przez aplikację mobilną „Time to Riff”,
 3. produkt posiada oryginalne opakowanie fabryczne,
 4. produkt jest kompletny, tzn. musi zawierać wszystkie dołączone do niego w momencie zakupu elementy,
 5. produkt nie nosi śladów użytkowania.
 1. Zwrot dokonywany jest na Kartę Podarunkową.
 2. W przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi przez Użytkownika w trakcie trwania 30-dniowego okresu na zwrot Produktu, należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Usługodawcę̨ poprzez formularz kontaktowy w aplikacji.
 3. Uprawnienie do zwrotu Produktu pełnowartościowego nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenckich, dotyczących niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 

§ 7

[Ochrona danych osobowych]

 

 1. Dane Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r. (zwanym dalej: „RODO”). Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć w Regulaminie Programu.
 2. Poprzez aplikację zbierane są informacje dotyczące preferencji zakupowych Użytkowania. Informacje te służą Administratorowi do celów statystycznych oraz w celu przygotowania korzystniejszej oferty dla klientów.  Dodatkowo, informacje te służą do przekazywania Użytkownikom rabatów i innych korzyści związanych z ich aktywnością związaną z członkostwem w Programie.
 3. Podczas dokonywania zakupu Użytkownik może zostać zidentyfikowany za pośrednictwem kodu EAN (Wirtualnej Karty Klienta) wyświetlanego w aplikacji mobilnej lub przez podanie numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail. W przypadku zakupu udokumentowanego fakturą VAT wystawioną na przedsiębiorcę lub osobę prawną, transakcja zaliczana jest na konto osoby fizycznej, która zidentyfikowała się w sposób określony w zdaniu poprzedzającym. Dane zostaną powiązane z danymi Użytkownika, jednak są one widoczne jedynie dla Administratora oraz i360, ale nie są dostępne dla pracowników sklepu.
 4. Podczas korzystania z aplikacji, za zgodą Użytkownika, zbierane będą dane o jego lokalizacji. Informacja ta będzie wykorzystana w celu przedstawienia klientowi odpowiedniej oferty. Dodatkowo, dane te będą wykorzystywane w celach statystycznych. Użytkownik może wyłączyć opcję lokalizacji w ustawieniach urządzenia końcowego.
 5. Podczas korzystania z aplikacji będą pobierane informacje dotyczące sklepu, w którym dokonano zakupu, preferencji zakupowych, promocji. Za zgodą Użytkownika aplikacja będzie wyświetlała powiadomienia o promocjach.
 6. Podczas rejestracji aplikacji Użytkownik przekazuje numer telefonu, który jest powiązany z kontem Użytkownika. W przypadku gdy uczestnik zrezygnuje z udziału w programie, odinstaluje aplikację, a następnie ponownie przystąpi do programu, wykorzystując ten sam numer telefonu komórkowego, jako ID, Użytkownik zostanie odczytany jako istniejący.
 7. Podany przez Użytkownika PIN oraz dane biometryczne są zapisane na urządzeniu końcowym. Organizator nie ma dostępu do tych informacji.
 8. W przypadku rezygnacji Użytkownika, konto zostanie usunięte, a dane zostaną automatycznie zanonimizowane. Odinstalowanie aplikacji z urządzenia końcowego nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie.
 9. Pliki Cookies oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 10. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 11. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 12. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  1. Konfiguracji serwisu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
  4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści; rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  6. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;
  7. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  8. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu;
  9. Zapamiętania lokalizacji użytkownika poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji;
  10. Analiz i badań oraz audytu oglądalności tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  11. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
 13. Dane wskazane w § 7 będą w sposób zbiorczy przeglądane w narzędziu Google Analytics lub narzędziach pokrewnych.

 

 

§ 8

[Zakończenie korzystania z Usługi. Odpowiedzialność]

 

 1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie i bez podawania przyczyn zakończyć korzystanie z Usługi i poinformować o tym Organizatora:
 1. przez naciśnięcie przycisku „Zrezygnuj” w sekcji „Moje dane” – „Rezygnacja z uczestnictwa w programie”;
 2. poprzez skierowanie do Organizatora żądania listem poleconym na adres rejestrowy.
 1. Usługodawca ma możliwość wypowiedzenia świadczenia Usługi z zachowaniem terminu 7 dni, z ważnych przyczyn, w szczególności:
 1. korzystanie z Usługi w sposób sprzeczny z prawem,
 2. korzystanie z Usługi w sposób sprzeczny z jej celem,
 3. podanie nieprawdziwych danych Użytkownika potrzebnych do założenia Konta.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku:
 1. czasowego braku dostępu do Usługi,
 2. braku lub ograniczonego dostępu do sieci bezprzewodowej (WLAN),
 3. awarii urządzenia skanującego przy kasie.

 

 

§ 9

[Postępowanie reklamacyjne]

 

 1. Odpowiedzialność za zgodność świadczeń objętych niniejszym regulaminem z umową ponosi Usługodawca. Usługodawca odpowiada w szczególności za należyte działanie Usługi, jak również za należyte wykonanie ewentualnej umowy sprzedaży produktu, który zostaje nabyty z wykorzystaniem treści wygenerowanych przez aplikację mobilną „Time to Riff”.
 2. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania aplikacji mobilnej „Time to Riff” oraz sprzężonych z nią różnego rodzaju akcji należy zgłaszać za pośrednictwem formularza znajdującego się w Usłudze. Uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres e-mail: iod@zibi.pl.
 3. Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Usługi. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika w ramach rejestracji lub poprzez odpowiednią wiadomość przesłaną z użyciem Usługi. Nie uchybia to jednak możliwości dochodzenia przez Użytkownika roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. W reklamacji Użytkownik powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji (może być to adres mailowy, jeśli Użytkownik wybiera taki sposób porozumiewania się), rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz wszystkie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, Usługodawca może zwrócić się do składającego reklamację o uzupełnienie danych.
 5. Po rozpatrzeniu reklamacji, Usługodawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź wysłana zostanie na adres do korespondencji Użytkownika lub adres e-mail Użytkownika wskazany w treści reklamacji (a w razie jego niewskazania w treści reklamacji – na adres e-mail przypisany do konta Użytkownika w aplikacji mobilnej „Time to Riff”), ewentualnie przekazana w inny sposób uzgodniony indywidualnie z Użytkownikiem.

 

 

§ 10

[Postanowienia końcowe]

 

 1. Regulamin Usługi może ulec zmianie w przypadku:
 1. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Usługi,
 2. zmiany funkcjonalności Usługi, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności,
 3. zmiany w zakresie działalności prowadzonej przez Usługodawcę za pośrednictwem Usługi.
 1. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą stosownego powiadomienia w aplikacji mobilnej „Time to Riff”.
 2. Poinformowanie o zmianie Regulaminu w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik zarejestrowany w Usłudze nie akceptuje nowej treści Regulaminu, może wypowiedzieć łączącą go z Usługodawcą umowę o świadczenie usług, poprzez odinstalowanie z urządzenia aplikacji mobilnej „Time to Riff”.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego.